Plastično maketarstvo

Uvodno srečanje Interesne dejavnosti Plastičnega maketarstva bo v sredo, 3.11.2021 ob 16.00. uri v učilnici Tehnike

Na interesni dejavnosti Plastičnega maketarstva bomo sestavljali, izdelovali in barvali plastične delčke v celoto, pri čemer bomo pozorni, da bomo kot izdelovalec makete v podanem merilu stremeli k čim večji natančnosti ter posnemanju pravega predmeta.

Udeleženci ob vpisu prejmejo plastično maketo in se ob koncu šolskega leta  brezplačno udeležijo maketarskega tekmovanja. Barve, nožke, lepila kupimo s skupnim fondom, zato je prispevek staršev na otroka 13 € na mesec (Prispevek se obračunava mesečno na položnici, ki jo prejmete s strani šole).  Interesna dejavnost Plastičnega maketarstva se bo izvajala 1x tedensko po dve šolski uri (90 minut) in je primerna za deklice in dečke od 3. do 9. razreda.

Več informacij najdete na: https://www.miniatures.si/back-to-basics-maketarski-krozki in https://youtu.be/ulfoaHOTBXA

 

Lep maketarski pozdrav.

 

Bine Logar

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJA

Svet zavoda Osnovne šole Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur, na podlagi sklepa, sprejetega na 5. redni seji Sveta zavoda z dne 29. 9. 2021, razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA (m/ž)

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj in 123/21).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 2. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,

– dokazilo o pridobljenem nazivu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v kolikor kandidat še nima ravnateljskega izpita, ga mora  pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata,

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,

– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,

– dokazilo iz katerega so vidne delovne izkušnje najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju,

– kratek življenjepis (v Europass obliki) in

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.

 

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom pošljite v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ«. Rok za prijavo je 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku (glej 58. člen ZOFVI).

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Svet zavoda Osnovne šole Šenčur

 

OŠ Šenčur; PŠ Voklo, PŠ Trboje Posebnosti oz. omejitve pri vožnjah šolskega avtobusa

OŠ Šenčur; PŠ Voklo, PŠ Trboje

Posebnosti oz. omejitve pri vožnjah šolskega avtobusa

 

Zaprt je cestni odsek v smeri Hrastje – Prebačevo (avtobus vozi mimo Agromehanike proti Šenčurju).

Zaprta je cesta Trboje – Voklo (avtobus pripelje do Trboj le iz smeri Prebačevo – Žerjavka – Trboje; v nasprotni smeri se tudi vrača v Voklo).

Zaprta je cesta Voklo – Voglje vse od cerkve v Voklem.

Avtobusna postajališča so: (Čirče), Prebačevo, Žerjavka, Trboje ter Voklo (v Voklem pred šolo in pred športno dvorano)

Učenci naj bodo na avtobusnih postajah kakšno minuto prej. Vozniki se bodo potrudili, da bodo učenci pravočasno pripeljani do šol.

Dostopnost