UVAJANJU PRVEGA TUJEGA JEZIKA V 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

70 ur letno (2 uri tedensko).

Učenci so v tem starostnem obdobju še na ravni senzibilizacije, zato je pomembno, da celostno začutijo jezik, njegovo melodijo in ritem ter ga vzljubijo.

Pouk bo zato naravnan situacijsko in doživljajsko, vključeval bo jezikovne in nejezikovne prvine, za ohranjanje otrokove notranje motivacije bo vključeval igralne in gibalne dejavnosti, vsebine, učne metode in pristopi bodo privlačni, uporabni, zabavni ter bodo spodbujali učence k vključevanju, razvijanju domišljije in ustvarjalnosti. Pouk bo organiziran konkretno in ob pogostem izmenjavanju različnih krajših aktivnosti in uporabi konkretnih gradiv (npr. igrač, lutk, predmetov), vizualne podpore (npr. ilustracij, fotografij, posterjev), glasbe (npr. pesmi, izštevank, gibalnih pesmi), saj veččutno učenje pripomore k boljši zapomnitvi in uporabi naučenega.

 

»TIHA DOBA«

Pri usvajanju tujih jezikov bomo pri otroku upoštevati načelo »tihe dobe«, preden bomo od njega zahtevali dejavno sporočanje, zato je prvi korak pri izgrajevanju sporazumevalne zmožnosti razumevanje. Učence bomo zato spodbujali  k miselnim aktivnostim, ki jim bodo ponujale veliko jezika (opisovanje, pojasnjevanje, razlaganje, branje in s pripovedovanje zgodb ali pravljic).

 

UPORABA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

 Z uporabo informacijske tehnologije bomo pri učencih ustvarjali nove načine razmišljanja in jih pripravljali za življenje v sodobni informacijski družbi. S prikazovanjem avtentične glasbe ali videoposnetkov bomo razvijali medkulturno zmožnosti, poslušanje avtentičnih govorcev, v avtentičnem okolju pa bo učencem omogočalo lažje razumevanje učnih vsebin, ohranjanju motivacije za učenje in izboljšanju učnih rezultatov.

 

ZNAČILNOSTI UČENČEVEGA GOVORA NA TEJ STOPNJI

 Otroci na tej starostni stopnji uporabljajo pogosto rabljeno (poučevano) besedišče, poimenovanja pa so še precej nezanesljiva, zato so odstopanja od jezikovne norme sestavni del procesa učenja tujega jezika.

 

UČENCI BODO RAZVIJALI JEZIKOVNE CILJE:

  • poslušanje in slušno razumevanje,
  • govorno sporočanje in sporazumevanje,
  • posredovanje ali mediacija in
  • dosegajo tudi cilje drugih učnih predmetov (s pomočjo opazovanja, primerjanja, sklepanja, razčlenjevanja, urejanja, razvrščanja z lastnim raziskovanjem in odkrivanjem).

 

OCENJEVANJE ZNANJA

Učenci bodo pridobili najmanj 3 opisne ocene. Z opisnimi ocenami izrazimo, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnem načrtu.  Načini ocenjevanja so ustni in pisni odgovori ter drugi načini v skladu s pravilnikom.

 

Pri poslušanju in slušnem razumevanju si učitelj pomaga z učenčevimi grafičnimi prikazi, likovnimi in tehničnimi izdelki, obkroževanjem ali/in povezovanjem sličic, s prenašanjem podatkov v drugo obliko, itn.

Pri govornem sporočanju in sporazumevanju si učitelj pomaga s poimenovanji, komentarji, napovedovanji, dopolnjevanji, igro vlog, opisi postopkov itn.

(Visited 279 times, 1 visits today)
Dostopnost