Trenutni projekti

Projekti v letu 2023/24:

 

Ime Vodja Opis

Poskus uvajanja tujega jezika v obvezni program in preizkušanje koncepta razširjenega programa. 

 

Strokovni delavci V okviru 1. sklopa, Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu bo šola ponudila vsebine o gibanju, hrani in prehranjevanju ter zdravju in varnosti, ki se bodo izvajale v razširjenem programu. Dejavnosti se bodo izvajale v obliki interesnih dejavnosti, razrednih ur, obveznih in neobveznih predmetov,… 
Erasmus+ KA1: projekt za šole z akreditacijo  Ana Marija Rožman Projekt naslavlja teme trajnostnega razvoja, digitalnih kompetenc in inkluzije.  
Inovativna pedagogika 5.0 

Maruša Robida

(Stanka Naglič, Katja Golouh, Jana Šturm, Špela Jenko, Ana Petek Rahmatullin, Štefka Svetelj, Janja Gorjanc, Andrej Bajželj, Mojca Gabrijel, Ksenja Čebašek)

Projekt omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, kar vključuje uporabo mobilnih naprav v podporo učnim strategijam, uvajanje elementov formativnega spremljanja, razvijanje novih kompetenc pri učencih, ko učenci prevzamejo aktivno vlogo v vseh fazah učnega procesa (od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja). Poudarek bo na uvajanju inovativnih oblik poučevanja in učenja, ki bodo učečim se omogočale razvijanje njihovih digitalnih kompetenc, kritičnega mišljenja, kreativnosti in ustvarjalnosti. 

 

Zdrava šola  Maja Valant, Katja Ogorevc Ahačič, Naša šola spodbuja zdrav način življenja, zato smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol. Odzvali se bomo na probleme v zvezi z zdravjem otrok ter s programom na šoli skrbeli za promocijo na področju gibanja, zdrave prehrane in duševnega zdravja. V dejavnosti  bomo vključili učence, učitelje in starše.  
Simbioza   Petra Tomić Lesar, Manja Primožič, Darja Višnar, Alenka Kern, Darija Orehek, Vanja Umnik, Katja Skalar, Melita Orehar, Marijana Benedičič, Vanja Klepec, Nataša Martinjak, Helena Dolinar, Neža Kern, Monika Čufer, Mira Primožič, Veronika Svoljšak, Janja Jagodic, Anja Roblek Dominko, Maja Flerin, Kaja Kozjek Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Projekt promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti ter medgeneracijsko povezovanje ob športni vadbi.  
Živim zdravo (Sobivanje)  Vanja Klepec, Katja Skalar, Petra Tomić Lesar, Darja Višnar, Alenka Kern, Tadeja Tomlje, Zala Vilhar, Manja Primožič, Nataša Martinjak, Marijana Benedičič, Mira Primožič, Barbara Stegnar, Ana Satler, Anja Roblek Dominko, Neža Kern, Monika Čufer, Maja Sirše, Anja Lesjak, Ana Petek Rahmatullin, Kaja Kozjek Spodbujanje zdravega načina življenja in zdravih prehranjevalnih navad.  

Varno v vrtec in šolo 

(Sobivanje) 

Andrej Bajželj, Nataša Martinjak, Mira Primožič, Mojca Gabrijel, Melita Orehar, Maja Flerin, Zala Vilhar, Veronika Svoljšak, Darja Višnar, Darija Orehek, Manja Primožič, Vanja Umnik, Marijana Benedičič, Monika Čufer, Vanja Klepec, Janja Jagodic, Katja Skalar, Anja Roblek Dominko, Tadeja Tomlje, Špela Jezeršek, Neža Kern, Anja Lesjak, Maja Sirše, Alenka Kern, Kaja Kozjek Skrbimo za varne in urejene šolske poti in poznavanje varnosti v prometu 

Spodbujamo prijateljstvo 

(Sobivanje) 

Vanja Klepec, Janja Jagodic, Andrej Bajželj, Petra Tomić Lesar, Anja Roblek Dominko, Melita Orehar, Katja Skalar, Monika Čufer, Darja Višnar, Alenka Kern, Maja Flerin, Zala Vilhar, Darija Orehek, Manja Primožič, Nataša Martinjak, Mira Primožič, Mojca Gabrijel, Tadeja Tomlje, Špela Jezeršek, Veronika Svoljšak, Helena Dolinar, Neža Kern, Barbara Stegnar, Ana Satler, Olga Tomažič, Anja Lesjak, Urša Tomažič, Ana Petek Rahmatullin, Kaja Kozjek

Spodbujati učence k razmišljanju o medsebojnih odnosih, timskemu delu ter kreativnemu izražanju njihovih razmišljanj in pogledov na prijateljstvo. Preko likovnih, literarnih del, jih želimo spodbuditi, da bi razmišljali o prijateljih in dobrih dejanjih ter na prijetne trenutke, ko so bili drug drugemu v pomoč.  

  

    

Ti meni danes, jaz tebi jutri 

(Sobivanje) 

Andrej Bajželj, Zala Vilhar, Melita Orehar, Katja Skalar, Maja Flerin, Darja Višnar, Marijana Benedičič, Nataša Martinjak, Manja Primožič, Vanja Klepec, Mira Primožič, Tadeja Tomlje, Monika Čufer, Ana Satler, Alenka Kern, Neža Kern, Anja Roblek Domino, Helena Dolinar, Mojca Gabrijel, Urša Tomažič, Maja Valant, Maja Sirše, Špela Jezeršek, Kaja Kozjek

Odnos otrok do starejših; Kaj se lahko otroci naučijo od starejših in kaj starejši od otrok? Krepitev vezi med otroci in starejšimi; S projektom želimo poudariti pomen vrednot pri otrocih. 

 

Mednarodni projekt Evropski teden zmanjševanja odpadkov  Tanja Bogataj Ozaveščanje o zbiranju in predelavi odpadkov; natečaj; sodelovanje z lokalno skupnostjo; 
Naučimo se plavati – večletni izven šolski nacionalni projekt  Rok Polajnar Plavanje na OŠ Šenčur 
Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje  Nataša Martinjak, Vanja Klepec, Maja Sirše, Manja Primožič, Darja Višnar, Marijana Benedičič

Vključiti učence v sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in trajnejšemu znanju. 

 

 

Pouk na prostem  Veronika Svoljšak

Projekt poteka eno šolsko leto v sodelovanju s svetovalkami ZRSŠ za razredni pouk.  Namen projekta je razviti model pouka na prostem za doseganje ciljev vseh predmetov na RP; razvojno delovanje s skupinami učiteljev razrednega pouka po posameznih območnih enotah in preizkušanje primerov iz priročnika;  

izvedba seminarja z namenom poglabljanja in širjenja razumevanja didaktike pouka na prostem ; 

priprava izobraževalnih kartic s primeri didaktičnega pristopa pouka na prostem na razredni stopnji (digitalna oblika) 

Medijska pismenost za trajnostno mobilnost (trajanje do decembra 2023)  Maruša Robida, Ana Marija Rožman, Maša Gril Preizkušanje učnih priprav v razredu – vezanih na prispevke spletnega časopisa Časoris. 
Mreža učečih se šol  Maja Sirše (vodja), Ana Satler, Olga Tomažič, Mateja Potočnik Poljanšek, Tanja Šalamon Rodič, Jerneja Vraber Jagodic, Ana Petek Rahmatullin V sklopu projekta bomo obravnavali teme na področju skrbi za dobre odnose kot temeljni gradnik varnega in spodbudnega delovnega okolja ter zaznavanju in obravnavanju med vrstniškega nasilja. Program traja od septembra 2023 do avgusta 2024.  

Projekti v letu 2022/23:

  1. Projektna naloga Turizmu pomaga lastna glava – Športaj in se zabavaj
  2. Projekt Pogum
  3. Dvig digitalne kompetentnosti (arnes.si)
  4. Projekti na šoli:
Ime Vodja Opis
Znanje za življenje, znanje kot vrednota Stanka Naglič Zagotoviti optimalen razvoj vseh deležnikov, izboljšati učenje in poučevanje s poudarkom na digitalnih kompetencah in odgovornosti za lasten napredek.
Erasmus+ KA1: projekt za šole z akreditacijo Ana Marija Rožman Projekt naslavlja teme trajnostnega razvoja, digitalnih kompetenc in inkluzije.
Projekt GZDP Petra Tomić Lesar in strokovni delavci V okviru projekta Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu bo šola ponudila vsebine o gibanju, hrani in prehranjevanju ter zdravju in varnosti, ki se bodo izvajale v razširjenem programu. Dejavnosti se bodo izvajale v obliki rekreativnih odmorov, bivšega Zdravega življenjskega sloga in ponujenih interesnih dejavnosti.
Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Pedagogika 1:1 (trajanje do 31. 10. 2022)

Maruša Robida

(Stanka Naglič, Katja Golouh, Jana Šturm, Špela Jenko, Štefka Svetelj, Andrej Cej, Jerneja Vraber Jagodic, Janja Gorjanc)

Projekt omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, kar vključuje uporabo mobilnih naprav v podporo učnim strategijam, uvajanje elementov formativnega spremljanja, razvijanje novih kompetenc pri učencih, ko učenci prevzamejo aktivno vlogo v vseh fazah učnega procesa (od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja). Projekt tudi omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev v učni proces.
Shema šolskega sadja Ana Vidmar Učenci bodo v okviru tega projekta nekajkrat mesečno poleg ostalih obrokov dobili še en sadni ali zelenjavni obrok. Razdelili ga bomo 5 minut pred koncem razredne ali 1. šolske ure (starši ne bodo finančno obremenjeni, ker bo sredstva za to sadje oz. zelenjavo nudila EU in RS). V okviru projekta SŠS se bodo na šoli (pretežno v času pouka) poleg razdeljevanja sadja in zelenjave izvajale razne dejavnosti na temo lokalno pridelanega sadja in zelenjave, v katere bodo poleg učencev vključeni tudi učitelji, starši, nekateri lokalni pridelovalci sadja in zelenjave ter zunanji sodelavci šole.
Zdrava šola

Maja Valant

Katja Ogorevc Ahačič

Milena Renko

Naša šola spodbuja zdrav način življenja, zato smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol. Odzvali se bomo na probleme v zvezi z zdravjem otrok ter s programom na šoli skrbeli za promocijo na področju gibanja, zdrave prehrane in duševnega zdravja. V dejavnosti  bomo vključili učence, učitelje in starše.
Simbioza šola in Simbioza giba

Petra Tomić Lesar

Tadeja Tomlje

Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Projekt promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti ter medgeneracijsko povezovanje ob športni vadbi. V naslednjem šolskem letu bomo sodelovali s projektom Varno in spodbudno učno okolje.
Živim zdravo (Sobivanje) Mateja Preložnik (koordinator) Spodbujanje zdravega načina življenja in zdravih prehranjevalnih navad.

POGUM

(trajanje do 31. 10. 2022)

Andreja Režek

Darja Višnar

Ana Satler

Stanka Naglič

POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

Namen projekta je razvijanje kompetenc podjetnosti. Podjetnost je širok pojem, ki po definiciji Evropske unije predstavlja ključ za vseživljenjsko učenje, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo k zastavljenim ciljem. Gre za spodbujanje sodelovanja z lokalnim okoljem in ob tem za krepitev osebnega razvoja, aktivne participacije v družbi in za seznanjanje s podvigi, ki so lahko kulturne, socialne ali komercialne narave.

Varno v vrtec in šolo

(Sobivanje)

Mateja Preložnik (koordinator) Skrbimo za varne in urejene šolske poti in poznavanje varnosti v prometu

Spodbujamo prijateljstvo

(Sobivanje)

Mateja Preložnik (Koordinator) Spodbujati učence k razmišljanju o medsebojnih odnosih, timskemu delu ter kreativnemu izražanju njihovih razmišljanj in pogledov na prijateljstvo. Preko likovnih, literarnih del, jih želimo spodbuditi, da bi razmišljali o prijateljih in dobrih dejanjih ter na prijetne trenutke, ko so bili drug drugemu v pomoč.

Ti meni danes, jaz tebi jutri

(Sobivanje)

Mateja Preložnik (koordinator) Odnos otrok do starejših; Kaj se lahko otroci naučijo od starejših in kaj starejši od otrok? Krepitev vezi med otroci in starejšimi; S projektom želimo poudariti pomen vrednot pri otrocih.
Naučimo se plavati – večletni izven šolski nacionalni projekt Rok Polajnar Plavanje na OŠ Šenčur
Varno in vzpodbudno učno okolje

Tadeja Tomlje

Štefka Svetelj

Andreja Režek

Eva Česnik

Stanka Naglič

Špela Jezeršek

Maša Gril

Zavedanje o pomenu počutja, klime in učne zavzetosti ter krepitev odnosnih kompetenc pedagoškega delavca.

Veščine za vodenje razreda za dobro vključenost učencev in zmanjševanje vedenjskih težav.

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Nataša Martinjak;

Vanja Klepec,

Mateja Preložnik,

Maja Sirše,

Mira Primožič,

Manja Primožič,

Darja Višnar

Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnostmi, zmožnosti, … učenca, ki temelji na formativnem spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca (posodobitev didaktike pouka).

Širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v kolektivu.

Spodbujamo trajnostne prihode v šolo Maja Sirše, Andreja Režek, Alenka Kern Učence bomo spodbujali, da v šolo prihajajo peš ali s kolesom.
Dvig digitalne kompetentnosti

Andrej Cej

Mojca Gabrijel

Maruša Robida

Nataša Martinjak

Stanka Naglič

 

 

Projekt je namenjen razvijanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uporabo sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšanju digitalnih kompetenc otrok in učencev. V okviru projekta bodo potekala dodatna usposabljanja na podlagi akreditiranih programov in načrtovanje lastne digitalne strategije.

Projekti v letu 2021/22:

IME Vodja Opis
Znanje za življenje, znanje kot vrednota Majda Vehovec Zagotoviti optimalen razvoj vseh deležnikov, izboljšati učenje in poučevanje s poudarkom na digitalnih kompetencah in odgovornosti za lasten napredek.
Projekt GZDP Petra Tomić Lesar in strokovni delavci V okviru projekta Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu bo šola ponudila vsebine o gibanju, hrani in prehranjevanju ter zdravju in varnosti, ki se bodo izvajale v razširjenem programu. Dejavnosti se bodo izvajale v obliki rekreativnih odmorov, bivšega Zdravega življenjskega sloga in ponujenih interesnih dejavnosti.
Erasmus+ KA1: Knjiga me zmiga Katarina Klajn Glavni cilj projekta je dvig motivacije za branje knjig in izboljšanje bralne pismenosti na vseh nivojih šole ter širše. Organizirane bodo številne šolske in obšolske dejavnosti, ki bodo s sodobnimi učnimi pristopi pouk branja povezale z drugimi področji, predvsem z zdravo telesno aktivnostjo in poukom zunaj učilnice.
Erasmus+ KA1: projekt za šole z akreditacijo Katarina Klajn Projekt naslavlja teme trajnostnega razvoja, digitalnih kompetenc in inkluzije.
Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Pedagogika 1:1

Maruša Robida

 

(Majda Vehovec, Katja Golouh, Jana Šturm, Špela Jenko, Štefka Svetelj, Andrej Cej, Stanka Naglič, Jerneja Vraber Jagodic, Janja Gorjanc)

Projekt omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, kar vključuje uporabo mobilnih naprav v podporo učnim strategijam, uvajanje elementov formativnega spremljanja, razvijanje novih kompetenc pri učencih, ko učenci prevzamejo aktivno vlogo v vseh fazah učnega procesa (od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja). Projekt tudi

omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev v učni proces.

Shema šolskega sadja Milena Renko Učenci bodo v okviru tega projekta nekajkrat mesečno poleg ostalih obrokov dobili še en sadni ali zelenjavni obrok. Razdelili ga bomo 5 minut pred koncem razredne ali 1. šolske ure (starši ne bodo finančno obremenjeni, ker bo sredstva za to sadje oz. zelenjavo nudila EU in RS). V okviru projekta SŠS se bodo na šoli (pretežno v času pouka) poleg razdeljevanja sadja in zelenjave izvajale razne dejavnosti na temo lokalno pridelanega sadja in zelenjave, v katere bodo poleg učencev vključeni tudi učitelji, starši, nekateri lokalni pridelovalci sadja in zelenjave ter zunanji sodelavci šole.
Zdrava šola

Maja Valant, Katja Ogorevc Ahačič,

Milena Renko

Naša šola spodbuja zdrav način življenja, zato smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol. Odzvali se bomo na probleme v zvezi z zdravjem otrok ter s programom na šoli skrbeli za promocijo na področju gibanja, zdrave prehrane in duševnega zdravja. V dejavnosti  bomo vključili učence, učitelje in starše.
Simbioza šola in Simbioza giba Štefka Svetelj Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Projekt promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Medgeneracijsko povezovanje ob športni vadbi, ki bo potekala v tednu od 14. do 21. oktobra 2019.
Varno s soncem, nacionalni projekt Monika Čufer Učence in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.
Živim zdravo (Sobivanje) Andrej Bajželj, Vanja Klepec, Janja Jagodic, Jerneja Križnar, Petra Tomić Lesar, Maja Okorn, Darja Višnar, Maja Flerin, Zala Vilhar, Manja Primožič, Darija Orehek, Vanja Umnik, Špela Jezeršek, Nataša Martinjak, Marijana Benedičič, Mira Primožič, Barbara Stegnar, Ana Satler, Anja Dominko, Slavka Weisseisen, Neža Kern. Spodbujanje zdravega načina življenja in zdravih prehranjevalnih navad.
POGUM

Maja Okorn

 

(Majda Vehovec, Darja Višnar, Ana Satler, Andreja Režek)

Namen projekta je razvijanje kompetenc podjetnosti. Podjetnost je širok pojem, ki po definiciji Evropske unije predstavlja ključ za vseživljenjsko učenje, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo k zastavljenim ciljem. Učenci bodo izvajali aktivnosti v povezavi z lokalnim okoljem in ob tem krepili osebni razvoj, aktivno participacijo v družbi, se seznanjali z vstopom na trg dela v vlogi delavca ali samozaposlene osebe in skupnimi podvigi, ki so lahko kulturne, socialne ali komercialne narave.

Varno v vrtec in šolo

(Sobivanje)

Andrej Bajželj, Nataša Martinjak, Mira Primožič, Petra Tomić Lesar, Maja Okorn, Jerneja Križnar, Melita Orehar, Maja Flerin, Zala Vilhar, Veronika Svoljšak, Darja Višnar, Darija Orehek, Manja Primožič, Vanja Umnik, Marijana Benedičič, Monika Čufer, Andreja Režek, Vanja Klepec, Janja Jagodic, Slavka Weisseisen, Anja Dominko, Neža Kern. Skrbimo za varne in urejene šolske poti in poznavanje varnosti v prometu

Spodbujamo prijateljstvo

(Sobivanje)

Vanja Klepec, Janja Jagodic, Andrej Bajželj, Petra Tomić Lesar, Anja Dominko, Melita Orehar, Vanja Umnik, Monika Čufer, Jerneja Križnar, Darja Višnar, Maja Okorn, Maja Flerin, Zala Vilhar, Darija Orehek, Manja Primožič, Nataša Martinjak, Mira Primožič, Mojca Gabrijel, Tadeja Tomlje, Špela Jezeršek, Štefka Svetelj, Veronika Svoljšak, Helena Dolinar, Slavka Weisseisen, Marijana Benedičič, Neža Kern, Alenka Peklenik Klančnik, Andreja Režek, Barbara Stegnar, Ana Satler, Katja Golouh,  Manca Herlec.

Spodbujati učence k razmišljanju o medsebojnih odnosih, timskemu delu ter kreativnemu izražanju njihovih razmišljanj in pogledov na prijateljstvo. Preko likovnih, literarnih del, jih želimo spodbuditi, da bi razmišljali o prijateljih in dobrih dejanjih ter na prijetne trenutke, ko so bili drug drugemu v pomoč.

 

  

Ti meni danes, jaz tebi jutri

(Sobivanje)

Andrej Bajželj, Jerneja Križnar, Zala Vilhar, Maja Flerin.  
Mednarodni projekt Evropski teden zmanjševanja odpadkov Tanja Bogataj Ozaveščanje o zbiranju in predelavi odpadkov; natečaj; sodelovanje z lokalno skupnostjo;
Naučimo se plavati – večletni izvenšolski nacionalni projekt Rok Polajnar Plavanje na OŠ Šenčur
Varno in vzpodbudno učno okolje Tadeja Tomlje Zavedanje o pomenu počutja, klime in učne zavzetosti ter krepitev odnosnih kompetenc pedagoškega delavca. Veščine za vodenje razreda za dobro vključenost učencev in zmanjševanje vedenjskih težav.
Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje Nataša Martinjak Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnostmi, zmožnosti, … učenca, ki temelji na formativnem spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca (posodobitev didaktike pouka). Širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v kolektivu.
Digital Schools Awards Andrej Cej Program Digital Schools Awards je osredotočen na krepitev profesionalnega profila učiteljev z razvojem virov in učnih izkušenj, ki so pomembne in usmerjene v izboljšanje digitalnih izobraževalnih praks.

Ti meni danes, jaz tebi jutri

Od oktobra 2021 do decembra 21

Vanja Klepec, Janja Jagodic, Veronika Svoljšak, Mira Primožič, Maja Okorn, Darja Višnar, Petra Tomić Lesar, Neža Kern, Anja Dominko Odnos otrok do starejših; Kaj se lahko otroci naučijo od starejših in kaj starejši od otrok? Krepitev vezi med otroci in starejšimi; S projektom želimo poudariti pomen vrednot pri otrocih.

Projekti v letu 2020/21:

Projekti v letu 2019/20:

Projekti v letu 2018/19:

PROJEKTI, KI BODO POTEKALI NA ŠOLI:

projekt nosilec, vodja opomba
Z roko v roki Vsi strokovni delavci

Zagotoviti optimalen razvoj vseh deležnikov, krepiti in okrepiti sodelovanje z okolico (spodbujati zdrave medosebne odnose, krepiti solidarnost in medsebojno pomoč).

V ta sklop sodijo tudi vsi projekti s področja sobivanja in simbioze.

Projekt GZDP  Petra Tomić Lesar, strokovni delavci

Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje je razširjen programu, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Cilji področja so: Zagotoviti spodbudno učno okolje, omogočiti pridobivanje znanja in razvoj spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje zdravja in dobro počutje, vplivati na razumevanje o zdravem in varnem okolju, pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in uravnoteženi prehrani, oblikovati in razvijati pozitivna stališča, navade in načine ravnanja, spodbujati učence k samostojni izbiri dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in spremljanju napredka ter vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

Šola bo ponudila vsebine o gibanju, hrani in prehranjevanju ter zdravju in varnosti, ki se bodo izvajale v razširjenem programu. Dejavnosti se bodo izvajale v obliki rekreativnih odmorov, bivšega Zdravega življenjskega sloga in ponujenih interesnih dejavnosti.

Kulturna šola strokovni delavci Šolski projekt, ki ima za cilj spodbujanje  kulturno-umetnostne vzgoje v šoli: pri učencih in učiteljih vzbuditi željo in potrebo po sodelovanju v kulturnem, predvsem umetniškem izražanju; povezati različna kulturno-umetniška področja na šoli; spodbujati h kakovostnemu načrtovanju in izvedbi kulturnih dogodkov.
Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Pedagogika 1:1

Maruša

Robida

Projekt omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, kar vključuje uporabo mobilnih naprav v podporo učnim strategijam, uvajanje elementov formativnega spremljanja, razvijanje novih kompetenc pri učencih, ko učenci prevzamejo aktivno vlogo v vseh fazah učnega procesa (od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja). Projekt omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev v učni proces.
Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme, ki bo trajala dve šolski leti (od 2018 do 2020) Veronika Svoljšak, Nataša Martinjak, Vanja Klepec, Maruša Robida, Katja Golouh, Jerneja Vraber Jagodic, Darja Višnar, Majda Vehovec

Zagotoviti optimalen razvoj, učno uspešnost in izboljševanje dosežkov vseh učencev v skladu z njihovimi zmožnostmi.

Učencem zagotoviti aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja.

Učence videti kot skupino različnih, izvirnih in edinstvenih posameznikov.

Pozornost nameniti vsakemu učencu – v razredu videti in slišati vsakega izmed njih.

Spodbuditi razvoj odgovornega odnosa učencev do učenja – prevzem skrbi za učenje. Učence vključiti v

sooblikovanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti, načrtovanje dejavnosti in dokazov ter samovrednotenje in vrstniško vrednotenje znanja

Prispevati h kakovostnim odnosom med učiteljem in učenci ter med učenci samimi.

Z odprtimi vprašanji spodbujati dialog v razredu, se  zavzemati za večsmerne povratne informacije in izboljšati motivacijo učencev za učenje.

Razvijati vključujoče, psihološko varno, sproščeno in spodbudno učno okolje.

Zagotoviti medvrstniško sodelovanje (medsebojna pomoč, sodelovanje, podajanje povratnih informacij). Učencem prisluhniti, jih slišati in spodbujati k izražanju njihovih misli, pogledov, želja, …

Erasmus+

Senses, Thinking & Education on Action for Mankind

Darja Višnar Glavni namen projekta je uvajanje pedagoškega pristopa STEAM in CLIL v povezavi z zdravim načinom življenja, evropske kulturne dediščine in IKT tehnologije v pedagoško delo. Ob tem bodo učenci razvijali spretnosti kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti, problemskega dela, sodelovalnega učenja, timskega dela, samospoštovanja, odločnosti in komunikacijskih veščin ter bodo deležni spodbujanja pri uporaba IKT tehnologije in poglabljanja znanja tujih jezikov.
Shema šolskega sadja Milena Renko Učenci bodo v okviru tega projekta nekajkrat mesečno poleg ostalih obrokov dobili še en sadni ali zelenjavni obrok. Razdelili ga bomo 5 minut pred koncem razredne ali 1. šolske ure (starši ne bodo finančno obremenjeni, ker bo sredstva za to sadje oz. zelenjavo nudila EU in RS). V okviru projekta SŠS se bodo na šoli (pretežno v času pouka) poleg razdeljevanja sadja in zelenjave izvajale razne dejavnosti na temo lokalno pridelanega sadja in zelenjave, v katere bodo poleg učencev vključeni tudi učitelji, starši, nekateri lokalni pridelovalci sadja in zelenjave ter zunanji sodelavci šole. Ob pričetku (sep./okt. 2018) in ob koncu (maj/junij 2019) izvajanja SŠS bodo učenci 4. a, 6. a in 8. a razreda, s soglasjem staršev, anonimno izpolnili tudi spletni anketni vprašalnik, ki ga je pripravil IVZ.
Zdrava šola Maja Valant, Katja Ogorevc Ahačič,Milena Renko Naša šola spodbuja zdrav način življenja, zato smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol. Odzvali se bomo na probleme v zvezi z zdravjem otrok ter s programom na šoli skrbeli za promocijo na področju gibanja, zdrave prehrane in duševnega zdravja. V dejavnosti  bomo vključili učence, učitelje in starše.
Slike v ledu

J. Gorjanc

K. Čebašek-

Sodelovanje v projektu Bilder am Eis na povabilo iz Železne Kaple, slike v ledu so razstavljene na Weißensee.
Simbioza šola in Simbioza giba Štefka Svetelj Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Projekt promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Medgeneracijsko povezovanje ob športni vadbi, ki bo potekala v tednu od 15. do 22. oktobra 2018.
Varno na kolesu projekt Butan plin učiteljice 5. razredov Projekt je namenjen vsem učencem 5. razredov, ki bodo opravljali kolesarski izpit v letošnjem šolskem letu.
Semena sprememb učiteljice 5. razredov Vizija Slovenije v OŠ.
Varno s soncem Monika Čufer Učence in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.
Evropski teden zmanjševanja odpadkov Tanja Bogataj Ozaveščanje o zbiranju in predelavi odpadkov; natečaj; sodelovanje z lokalno skupnostjo;
Turizmu pomaga lastna glava – turistični spominek domačega kraja

Nada Kralj

Vanja Umnik

tretji mentor – po dogovoru

Oblikovanje turističnega proizvoda in predstavitev na turistični tržnici na javnem mestu.
Naučimo se plavati Rok Polajnar Plavanje na OŠ Šenčur

Projekti v letu 2017/18:

  • MEDNARODNI PROJEKT K2Erasmus +, Trajanje projekta: 30 mesecev; od 1.10. 2015 do 31.3.2018
  • MEDNARODNI PROJEKT K1,  Erasmus +, Kulturna šola – Evropska šola; Trajanje projekta: 24 mesecev; od 1. 6. 2016 – 31.5.2018

 

Projekti v letu 2016/17:

  • 31. DRŽAVNI FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – POTUJEM, TOREJ SEM

PROJEKTI V LETU 2015/16:

 

PROJEKTI V LETU 2014/15:

  • 29. Državni festival – Turizmu pomaga lastna glava
(Visited 690 times, 1 visits today)
Dostopnost