Trenutni projekti

Projekti v letu 2020/21:

Projekti v letu 2019/20:

Projekti v letu 2018/19:

PROJEKTI, KI BODO POTEKALI NA ŠOLI:

projekt nosilec, vodja opomba
Z roko v roki Vsi strokovni delavci

Zagotoviti optimalen razvoj vseh deležnikov, krepiti in okrepiti sodelovanje z okolico (spodbujati zdrave medosebne odnose, krepiti solidarnost in medsebojno pomoč).

V ta sklop sodijo tudi vsi projekti s področja sobivanja in simbioze.

Projekt GZDP  Petra Tomić Lesar, strokovni delavci

Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje je razširjen programu, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Cilji področja so: Zagotoviti spodbudno učno okolje, omogočiti pridobivanje znanja in razvoj spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje zdravja in dobro počutje, vplivati na razumevanje o zdravem in varnem okolju, pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in uravnoteženi prehrani, oblikovati in razvijati pozitivna stališča, navade in načine ravnanja, spodbujati učence k samostojni izbiri dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in spremljanju napredka ter vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

Šola bo ponudila vsebine o gibanju, hrani in prehranjevanju ter zdravju in varnosti, ki se bodo izvajale v razširjenem programu. Dejavnosti se bodo izvajale v obliki rekreativnih odmorov, bivšega Zdravega življenjskega sloga in ponujenih interesnih dejavnosti.

Kulturna šola strokovni delavci Šolski projekt, ki ima za cilj spodbujanje  kulturno-umetnostne vzgoje v šoli: pri učencih in učiteljih vzbuditi željo in potrebo po sodelovanju v kulturnem, predvsem umetniškem izražanju; povezati različna kulturno-umetniška področja na šoli; spodbujati h kakovostnemu načrtovanju in izvedbi kulturnih dogodkov.
Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Pedagogika 1:1

Maruša

Robida

Projekt omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, kar vključuje uporabo mobilnih naprav v podporo učnim strategijam, uvajanje elementov formativnega spremljanja, razvijanje novih kompetenc pri učencih, ko učenci prevzamejo aktivno vlogo v vseh fazah učnega procesa (od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja). Projekt omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev v učni proces.
Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme, ki bo trajala dve šolski leti (od 2018 do 2020) Veronika Svoljšak, Nataša Martinjak, Vanja Klepec, Maruša Robida, Katja Golouh, Jerneja Vraber Jagodic, Darja Višnar, Majda Vehovec

Zagotoviti optimalen razvoj, učno uspešnost in izboljševanje dosežkov vseh učencev v skladu z njihovimi zmožnostmi.

Učencem zagotoviti aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja.

Učence videti kot skupino različnih, izvirnih in edinstvenih posameznikov.

Pozornost nameniti vsakemu učencu – v razredu videti in slišati vsakega izmed njih.

Spodbuditi razvoj odgovornega odnosa učencev do učenja – prevzem skrbi za učenje. Učence vključiti v

sooblikovanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti, načrtovanje dejavnosti in dokazov ter samovrednotenje in vrstniško vrednotenje znanja

Prispevati h kakovostnim odnosom med učiteljem in učenci ter med učenci samimi.

Z odprtimi vprašanji spodbujati dialog v razredu, se  zavzemati za večsmerne povratne informacije in izboljšati motivacijo učencev za učenje.

Razvijati vključujoče, psihološko varno, sproščeno in spodbudno učno okolje.

Zagotoviti medvrstniško sodelovanje (medsebojna pomoč, sodelovanje, podajanje povratnih informacij). Učencem prisluhniti, jih slišati in spodbujati k izražanju njihovih misli, pogledov, želja, …

Erasmus+

Senses, Thinking & Education on Action for Mankind

Darja Višnar Glavni namen projekta je uvajanje pedagoškega pristopa STEAM in CLIL v povezavi z zdravim načinom življenja, evropske kulturne dediščine in IKT tehnologije v pedagoško delo. Ob tem bodo učenci razvijali spretnosti kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti, problemskega dela, sodelovalnega učenja, timskega dela, samospoštovanja, odločnosti in komunikacijskih veščin ter bodo deležni spodbujanja pri uporaba IKT tehnologije in poglabljanja znanja tujih jezikov.
Shema šolskega sadja Milena Renko Učenci bodo v okviru tega projekta nekajkrat mesečno poleg ostalih obrokov dobili še en sadni ali zelenjavni obrok. Razdelili ga bomo 5 minut pred koncem razredne ali 1. šolske ure (starši ne bodo finančno obremenjeni, ker bo sredstva za to sadje oz. zelenjavo nudila EU in RS). V okviru projekta SŠS se bodo na šoli (pretežno v času pouka) poleg razdeljevanja sadja in zelenjave izvajale razne dejavnosti na temo lokalno pridelanega sadja in zelenjave, v katere bodo poleg učencev vključeni tudi učitelji, starši, nekateri lokalni pridelovalci sadja in zelenjave ter zunanji sodelavci šole. Ob pričetku (sep./okt. 2018) in ob koncu (maj/junij 2019) izvajanja SŠS bodo učenci 4. a, 6. a in 8. a razreda, s soglasjem staršev, anonimno izpolnili tudi spletni anketni vprašalnik, ki ga je pripravil IVZ.
Zdrava šola Maja Valant, Katja Ogorevc Ahačič,Milena Renko Naša šola spodbuja zdrav način življenja, zato smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol. Odzvali se bomo na probleme v zvezi z zdravjem otrok ter s programom na šoli skrbeli za promocijo na področju gibanja, zdrave prehrane in duševnega zdravja. V dejavnosti  bomo vključili učence, učitelje in starše.
Slike v ledu

J. Gorjanc

K. Čebašek-

Sodelovanje v projektu Bilder am Eis na povabilo iz Železne Kaple, slike v ledu so razstavljene na Weißensee.
Simbioza šola in Simbioza giba Štefka Svetelj Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Projekt promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Medgeneracijsko povezovanje ob športni vadbi, ki bo potekala v tednu od 15. do 22. oktobra 2018.
Varno na kolesu projekt Butan plin učiteljice 5. razredov Projekt je namenjen vsem učencem 5. razredov, ki bodo opravljali kolesarski izpit v letošnjem šolskem letu.
Semena sprememb učiteljice 5. razredov Vizija Slovenije v OŠ.
Varno s soncem Monika Čufer Učence in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.
Evropski teden zmanjševanja odpadkov Tanja Bogataj Ozaveščanje o zbiranju in predelavi odpadkov; natečaj; sodelovanje z lokalno skupnostjo;
Turizmu pomaga lastna glava – turistični spominek domačega kraja

Nada Kralj

Vanja Umnik

tretji mentor – po dogovoru

Oblikovanje turističnega proizvoda in predstavitev na turistični tržnici na javnem mestu.
Naučimo se plavati Rok Polajnar Plavanje na OŠ Šenčur

Projekti v letu 2017/18:

  • MEDNARODNI PROJEKT K2Erasmus +, Trajanje projekta: 30 mesecev; od 1.10. 2015 do 31.3.2018
  • MEDNARODNI PROJEKT K1,  Erasmus +, Kulturna šola – Evropska šola; Trajanje projekta: 24 mesecev; od 1. 6. 2016 – 31.5.2018

Projekti v letu 2016/17:

  • 31. DRŽAVNI FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – POTUJEM, TOREJ SEM

PROJEKTI V LETU 2015/16:

PROJEKTI V LETU 2014/15:

  • 29. Državni festival – Turizmu pomaga lastna glava
Dostopnost